Z KART HISTORII

Obiekt PRZĄŚNICZKA został wybudowany w 1965r. ze składek członków ZWIĄZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO. W Latach 1976-1980 został rozbudowany i zmodernizowany. Miał on służyć głównie członkom związków zawodowych i ich rodzinom jako miejsce wypoczynku dzięki swojemu urokliwemu położeniu, zdala od miejskiego zgiełku. Obecnie należy do Federacji Samorządnych Niezależnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego z siedzibą w Łodzi i ma charakter ośrodka wypoczynkowo wczasowego choć wcześniej w tym miejscu pełnił również rolę sanatorium.

Związki zawodowe w tamtych czasach miały charakter bardzo pro-socjalny. Uczestniczyły w rozstrzyganiu sporów wynikających ze stosunku pracy (zakładowe komisje rozjemcze), kierowały Funduszem Wczasów Pracowniczych, kasami zapomogowo-pożyczkowymi, społeczną i później państwową inspekcją pracy, mobilizowały pracowników do zwiększania wydajności pracy, organizowały współzawodnictwo pracy.

W Polsce działalność związków zawodowych reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991. Związek zawodowy jest osobą prawną i powstaje z mocy uchwały o jego założeniu, podjętej na zgromadzeniu założycielskim przez co najmniej 10 osób. Następnie zgromadzenie uchwala statut i wybiera komitet założycielski liczący od 3 do 7 osób. Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Związki zawodowe mają prawo uczestniczenia w sporach zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy. Dalej idące uprawnienia posiadają związki zawodowe reprezentatywne w skali kraju (np. uczestniczenie w obradach Rady Dialogu Społecznego, opiniowanie projektów aktów prawnych). Od 1 stycznia 2019 r. członkiem związku zawodowego może być każda osoba wykonująca pracę zarobkową